Sóc una intensa i impacient aquari. Escric amb la mà esquerra i faig fotos amb l'ull dret.

Em moc per la curiositat, és el meu motor. No només m'interessa trobar la bellesa, sinó també el misteri, fins i tot els llocs més insubstancials poden arribar a ser màgics en algun moment.

Per ara, l'única forma de viure l'aquí i l'ara, l'assoleixo fent fotos. És la meva manera de meditar i connectar amb el moment present.

La meva inspiració prové d'una gran llista de coses que em fan fer qualsevol salt inconformista d'alegria; Com les persones, la música, la natura i tot el que el em trobo en les meves aventures a l'atzar i cap a altres latituds fins a l'altra punta del món.

Qualsevol cosa remotament "amb ànima" fa que el meu cor s'acceleri i em connecti directament al meu món interior.

Crec que no podria viure sense fer fotos.

EL MEU PAS FOTOGRÀFIC

2000-2003 Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. (Barcelona)

2016-2017 Documental Creatiu i Fotografia Documental (CFD Barcelona)

2005-2015 Fotògrafa Oficial en el Govern d'Andorra (SFGA)

2015 Freelance en Inuk Productions.

Col·laboració en treballs humanitaris. Perú (2010)

Participació fotogràfica al calendari Solidari 2015 de "Bombers amb causa de l'Obra Social de Sant Joan de Déu de Barcelona".

2016-2018

Fotògrafa Oficial a Grandvalira.

La Vanguardia. (Grup Planeta)

Exposició i llibre de fotografia documental - Vides de Muntanya. (Govern d'Andorra)

————————————

I am an intense and impatient aquarium. I write with my left hand and I take pictures with the right eye.

I move by curiosity, it's my engine. Not only is I interested in finding beauty, but also mystery, even the most insubstantial places can become magical at some point.

For now, the only way to live here and now, the achievement taking photos. It is my way of meditating and connecting with the present moment.

My inspiration comes from a great list of things that make me give any hopeless maverick of joy; Like people, music, nature and everything that I find in my adventures at random and to other latitudes on the other side of the world.

Anything remotely "with soul" causes my heart to accelerate and connect directly to my inner world.

I think I could not live without taking pictures.

MY STEP PHOTOGRAPHIC

2000-2003 Institute of Photographic Studies of Catalonia. (Barcelona)

2016-2017 Creative Documentary and Documentary Photography (CFD Barcelona)

2005-2015 Official Photographer in the Government of Andorra (SFGA)

2015 Freelance at Inuk Productions.

Collaboration in humanitarian work. Peru (2010)

Photographic participation to the 2015 Solidario calendar of "Firemen with Cause of the Social Work of San Juan de Déu de Barcelona".

2016-2018

Official photographer at Grandvalira.

La Vanguardia. (Grupo Planeta)

Exhibition and documentary photography book - Mountain Lives. (Government of Andorra)